<sup id="go26o"></sup>
 • <kbd id="go26o"></kbd>
 • <kbd id="go26o"></kbd>
 • <rt id="go26o"><input id="go26o"></input></rt><tbody id="go26o"></tbody>
  現在位置:范文先生網(wǎng)>資料大全>詩(shī)詞名句>描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句

  時(shí)間:2024-05-19 09:03:12 詩(shī)詞名句 我要投稿

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句

   在平時(shí)的學(xué)習、工作或生活中,大家都看到過(guò)許多經(jīng)典的詩(shī)句吧,詩(shī)句具有音韻和諧,節奏鮮明,讀起來(lái)朗朗上口的特點(diǎn)。其實(shí)很多朋友都不太清楚什么樣的詩(shī)句才是好的詩(shī)句,下面是小編整理的描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句1

   1、百里聞雷震,鳴弦暫輟彈。府中連騎出,江上待潮觀(guān)。照日秋空迥,浮天渤解寬。驚濤來(lái)似雪,一座凌生寒。

   2、一千里色中秋月,十萬(wàn)軍聲半夜潮。 ——李廊《憶錢(qián)塘》

   3、海涌銀為郭,江橫玉系腰!獥钊f(wàn)里《浙江觀(guān)潮》

   4、點(diǎn)點(diǎn)征帆都卸了,海門(mén)急鼓聲初發(fā)。似萬(wàn)群風(fēng)馬驟銀鞍,爭超越!濉げ苋堋稘M(mǎn)江紅·錢(qián)塘觀(guān)潮》

   5、百里聞雷震,鳴弦暫輟彈。府中連騎出,江上待潮觀(guān)。照日秋空迥,浮天渤解寬。驚濤來(lái)似雪,一座凜生寒!虾迫弧杜c顏錢(qián)塘登樟亭望潮作》

   6、八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆。

   7、天邊忽地起輕雷,日耀銀戈戰陣開(kāi)。二十萬(wàn)人爭一瞬,群龍騰躍怒潮來(lái)!跺X(qián)塘江觀(guān)潮》趙樸初

   8、八月十八潮,壯觀(guān)天下無(wú)。鯤鵬水擊三千里,組練長(cháng)驅十萬(wàn)夫。紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。人生會(huì )合古難必,此情此景那兩得。愿君聞此添蠟燭,門(mén)外白袍如立鵠!K軾《觀(guān)浙江濤》

   9、八月十八潮,壯觀(guān)天下無(wú)!K軾《觀(guān)浙江濤》

   10、長(cháng)憶觀(guān)潮,滿(mǎn)郭人爭江上望。來(lái)疑滄海盡成空。萬(wàn)面鼓聲中。弄潮兒向濤頭立。手把紅旗旗不濕。別來(lái)幾向夢(mèng)中看。夢(mèng)覺(jué)尚心寒!毒迫印らL(cháng)憶觀(guān)潮》宋代:潘閬

   11、海面雷霆聚,江心瀑布橫!吨傺汀逗瓦\使舍人觀(guān)潮二首》

   12、怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯!跺X(qián)塘江潮》羅隱

   13、濤來(lái)勢轉雄,獵獵駕長(cháng)風(fēng)。雷震云霓里,山飛霜雪中。

   14、漫漫平沙走白虹,瑤臺失手玉杯空。晴天搖動(dòng)清江底,晚日浮沉急浪中!妒呷沼^(guān)潮》宋代:陳師道

   15、浪涌蓬萊,高飛撼、宋家宮闕。誰(shuí)蕩激,靈胥一怒,惹冠沖發(fā)。點(diǎn)點(diǎn)征帆都卸了,海門(mén)急鼓聲初發(fā)。似萬(wàn)群風(fēng)馬驟銀鞍,爭超越!稘M(mǎn)江紅·錢(qián)塘觀(guān)潮》清·曹溶

   16、浙江悠悠海西綠,驚濤日夜兩翻覆。錢(qián)塘郭里看潮人,直至白頭看不足!炷队^(guān)浙江濤》

   17、《錢(qián)塘湖春行》唐代:白居易孤山寺北賈亭西,水面初平云腳低。

   18、重到錢(qián)塘異昔時(shí),潮頭東擊遠洲移。人間莫往三千歲,滄海桑田幾許悲!墼輳堃詫帯墩憬ど碀q十里》

   19、八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆!獎⒂礤a《浪淘沙》

   20、海闊天空浪若雷,錢(qián)塘潮涌自天來(lái)!踉跁x《望江臺》

   21、天地黯慘忽異色,波濤萬(wàn)頃堆琉璃!鸥Α睹磊樾小

   22、一千里色中秋月,十萬(wàn)軍聲半夜潮!罾稇涘X(qián)塘》

   23、海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)。

   24、昔年乘醉舉歸帆,隱隱山前日半銜。好是滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫!稇涘X(qián)塘江》宋代:李覯

   25、浙江悠悠海西綠,驚濤日夜兩翻覆。錢(qián)塘郭里看潮人,直至白頭看不足。──徐凝《觀(guān)浙江濤》

   26、千里波濤滾滾來(lái),雪花飛向釣魚(yú)臺。人山紛贊陣容闊,鐵馬從容殺敵回!珴蓶|《七絕·觀(guān)潮》

   27、早潮才落晚潮來(lái),一月周流六十回。不獨光陰朝復暮,杭州老去被潮催!拙右住冻薄

   28、海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)!畎住稒M江詞》

   29、濤來(lái)勢轉雄,獵獵駕長(cháng)風(fēng)。雷震云霓里,山飛霜雪中!厶疲菟侮拧墩镣び^(guān)潮》

   30、千里波濤滾滾來(lái),雪花飛向釣魚(yú)的臺。人山紛贊陣容闊,鐵馬從容殺敵回!镀呓^·觀(guān)潮》

   31、八月十八潮,壯觀(guān)天下無(wú)。鯤鵬水擊三千里,組練長(cháng)驅十萬(wàn)夫。紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。人生會(huì )合古難必,此情此景那兩得。愿君聞此添蠟燭,門(mén)外白袍如立鵠。

   32、海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)。──唐。李白《橫江詞》

   33、海闊天空浪若雷,錢(qián)塘潮涌自天來(lái)。──王在晉《望江臺》

   34、怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯。

   35、海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)。──李白《橫江詞》

   36、千里波濤滾滾來(lái),雪花飛向釣魚(yú)臺。人山紛贊陣容闊,鐵馬從容殺敵回。

   37、怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯!鯉煹馈跺X(qián)塘江潮》

   38、漫漫平沙走白虹,瑤臺失手玉杯空。晴天搖動(dòng)清江底,晚日浮沉急浪中!鯉煹馈妒呷沼^(guān)潮》

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句2

   1、八月十八潮,壯觀(guān)天下無(wú)。鯤鵬水擊三千里,組練長(cháng)驅十萬(wàn)夫。紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。人生會(huì )合古難必,此情此景那兩得。愿君聞此添蠟燭,門(mén)外白袍如立鵠!K軾《觀(guān)浙江濤》

   2、海闊天空浪若雷,錢(qián)塘潮涌自天來(lái)。──王在晉《望江臺》

   3、海闊天空浪若雷,錢(qián)塘潮涌自久來(lái)!踉跁x《望江臺》

   4、長(cháng)憶觀(guān)潮,滿(mǎn)郭人爭江上望。來(lái)疑滄海盡成空,萬(wàn)面鼓聲中!巍づ碎仭毒迫印らL(cháng)憶觀(guān)潮》

   5、一氣連江色,寥寥萬(wàn)古清?托募胬擞,時(shí)事與潮生。路轉青山出,沙空白鳥(niǎo)行。幾年滄海夢(mèng),吟罷獨含情!獥铙础跺X(qián)塘江上》

   6、滔天濁浪排空來(lái),翻江倒海山為摧。

   7、百里聞雷震,鳴弦暫輟彈。府中連騎出,江上待潮觀(guān)。照日秋空迥,浮天渤解寬。驚濤來(lái)似雪,一座凌生寒。──孟浩然《與顏錢(qián)塘登樟亭望潮作》

   8、浪涌蓬萊,高飛撼宋家宮闕。誰(shuí)蕩激,靈胥一怒,惹冠沖發(fā)。點(diǎn)點(diǎn)征帆都卸了,海門(mén)急鼓聲初發(fā)。似萬(wàn)群風(fēng)馬驟銀鞍,爭超越!濉げ苋堋稘M(mǎn)江紅·錢(qián)塘觀(guān)潮》

   9、天邊忽地起輕雷,日耀銀戈戰陣開(kāi)。二十萬(wàn)人爭一瞬,群龍騰躍怒潮來(lái)!w樸初《錢(qián)塘江觀(guān)潮》

   10、昔年乘醉舉歸帆,隱隱前山日半銜。好是滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫!钣M《憶錢(qián)塘江》

   11、濤來(lái)勢轉雄,獵獵駕長(cháng)風(fēng)。雷震云霓里,山飛霜雪中!侮拧墩镣び^(guān)潮》

   12、顧兔盈虛端不爽,神龍變化竟何如。須臾落日明江練,東逝滔滔泄尾閭!ゅX(qián)惟善《八月望日登江樓觀(guān)潮》

   13、一江錢(qián)塘兩湖酒,三分西子四分妖。五杯醉臥蘭舟上,醒來(lái)身后六百橋。

   14、好似滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫!钣M《憶錢(qián)塘江》

   15、浙江悠悠海西綠,驚濤日夜兩翻覆。錢(qián)塘郭里看潮人,直至白頭看不足。──徐凝《觀(guān)浙江濤》

   16、天寶謫仙騎鶴去,詩(shī)風(fēng)大袖月宮寒。錢(qián)塘每度潮汐猛,疑是狂生縱酒瀾。

   17、八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆!獎⒂礤a《浪淘沙》

   18、岳王亦遁荒丘冢,瀚海浮舟陌路哀。山勢窮追煙霏盡,悲風(fēng)怒卷大潮來(lái)。

   19、怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯!_隱《錢(qián)塘江潮》

   20、漫漫平沙走白虹,瑤臺失手玉杯空。晴天搖動(dòng)清江底,晚日浮沉急浪中!彼巍ね鯉煛妒呷沼^(guān)潮》

   21、初聞萬(wàn)馬聲,漸覺(jué)似長(cháng)城。遠自三山起,高連兩岸平。凌風(fēng)添怒勢,映日作虛明。若是吳胥魄,如何渡越兵!屛墨摗跺X(qián)塘江潮》

   22、長(cháng)憶觀(guān)潮,滿(mǎn)郭人爭江上望。來(lái)疑滄海盡成空,萬(wàn)面鼓聲中!巍づ碎仭毒迫印らL(cháng)憶觀(guān)潮》

   23、海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)。──李白《橫江詞》

   24、重到錢(qián)塘異昔時(shí),潮頭東擊遠洲移。人間莫往三千歲,滄海桑田幾許悲!獜堃詫帯墩憬ど碀q十里》

   25、濤來(lái)勢轉雄,獵獵駕長(cháng)風(fēng)。雷震云霓里,山飛霜雪中!啤に侮拧墩镣び^(guān)潮》

   26、一千里色中秋月,十萬(wàn)軍聲半夜潮!罾取稇涘X(qián)塘》

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句3

   錢(qián)塘江潮 全宋詩(shī)-釋文珦

   初聞萬(wàn)馬聲,漸覺(jué)似長(cháng)城。

   遠自三山起,高連兩岸平。

   凌風(fēng)添怒勢,映日作虛明。

   若是吳胥魄,如何渡越兵。

   《錢(qián)塘觀(guān)潮》 清 湯金釗

   一聲初轉海門(mén)雷,萬(wàn)疊真如雪作堆。

   盛氣已吞文種墓,余波猶上子陵臺。

   底教金寇全師去,合借錢(qián)王射手來(lái)。

   欲寫(xiě)壯觀(guān)愁筆弱,銀山飽看只空回。

   錢(qián)塘江上 全宋詩(shī)-楊蟠

   一氣連江色,寥寥萬(wàn)古清。

   客心兼浪涌,時(shí)事與潮生。

   路轉青山出,沙空白鳥(niǎo)行。

   幾年滄海夢(mèng),吟罷獨含情。

   《八月望日登江樓觀(guān)潮》 元 錢(qián)惟善

   白馬濤頭駕素車(chē),至今猶是詫靈胥。

   千年元氣一淋一漓后,八月長(cháng)風(fēng)震蕩初。

   顧兔盈虛端不爽,神龍變化竟何如。

   須臾落日明江練,東逝滔滔泄尾閭。

   【雜曲歌辭·浪淘沙】劉禹錫

   八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。

   須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆。

   《觀(guān)潮》 宋 齊唐

   何意滔天苦作威?狂驅海若走馮夷。

   因看平地波翻起,知是滄浪鼎沸時(shí)。

   初似長(cháng)平萬(wàn)瓦震,忽如員嶠六螯移。

   直應待得澄如練,會(huì )有安流往濟時(shí)。

   錢(qián)塘觀(guān)潮 清 湯金釗

   一聲初轉海門(mén)雷,萬(wàn)疊真如雪作堆。盛氣已吞文種墓,余波猶上子陵臺。底教金寇全師去,合借錢(qián)王射手來(lái)。欲寫(xiě)壯觀(guān)愁筆弱,銀山飽看只空回。

   明 張田一首

   潮去潮來(lái)春復秋,錢(qián)塘江水通湖頭。

   愿郎也似江潮水,暮去朝來(lái)不斷流。

   《錢(qián)塘觀(guān)潮》 元 仇遠

   一痕初見(jiàn)海門(mén)生,頃刻長(cháng)驅作怒聲。

   萬(wàn)馬突圍天鼓碎,六鰲翻背雪山傾。

   遠朝魏闕心猶在,直上嚴灘勢始平。

   寄語(yǔ)吳兒休踏浪,天吳罔象正縱橫。

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句4

   1、錢(qián)塘江上潮來(lái)去;浠ㄩ_(kāi)六橋路。三竺三茅鐘曉暮。當年夢(mèng)境,如今故國,不忍回頭處。他誰(shuí)做得愁如許。平地波濤挾風(fēng)雨。往事凄凄都有據。月堂笑里,夕亭話(huà)后,自是無(wú)人悟!肚嘤癜浮ゅX(qián)塘江上潮來(lái)去》陳著(zhù)

   2、八月十八潮,壯觀(guān)天下無(wú)。鯤鵬水擊三千里,組練長(cháng)驅十萬(wàn)夫。紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。人生會(huì )合古難必,此情此景那兩得。愿君聞此添蠟燭,門(mén)外白袍如立鵠!队^(guān)浙江濤》蘇軾

   3、東風(fēng)曉出鳳凰城,煙棹悠悠春水平。征雁北歸鄉有思,大江東去世無(wú)情。渡人來(lái)往青山在,霸業(yè)興亡白鳥(niǎo)驚。惆悵鯨吞心未死,至今朝暮逐潮生!抖慑X(qián)塘江》釋行海

   4、錢(qián)塘江上春潮急,風(fēng)卷錦帆飛。不堪回首,離宮別館,楊柳依依。薊門(mén)聽(tīng)雨,燕臺聽(tīng)雪,寒入宮衣。嬌鬟慵理,香肌瘦損,紅淚雙垂!度嗽聢A·錢(qián)塘江上春潮急》汪元量

   5、海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)!稒M江詞》李白

   6、妾本錢(qián)塘江上住;浠ㄩ_(kāi),不管流年度。燕子銜將春色去,紗窗幾陣黃梅雨。斜插犀梳云半吐,檀板輕敲,唱徹黃金縷。望斷行云無(wú)覓處,夢(mèng)回明月生南浦!饵S金縷·妾本錢(qián)塘江上住》秦覯

   7、千里波濤滾滾來(lái),雪花飛向釣魚(yú)臺。人山紛贊陣容闊,鐵馬從容殺敵回!镀呓^·觀(guān)潮》毛澤東

   8、怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯!跺X(qián)塘江潮》羅隱

   9、昔年乘醉舉歸帆,隱隱前山日半銜。好是滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫!稇涘X(qián)塘江》李覯

   10、大江推月上層霄,夜色分人此最饒。鄉國未成千里夢(mèng),海門(mén)又捲五更潮!端掊X(qián)塘江詩(shī)》林季仲

   11、潮至千艘動(dòng),濤喧萬(wàn)鼓鳴。江翻晴雪卷,海漲石塘平。帆影林端見(jiàn),波光屋上明。青山自吳越,相峙兩含情!跺X(qián)塘江待潮》胡仲弓

   12、初聞萬(wàn)馬聲,漸覺(jué)似長(cháng)城。遠自三山起,高連兩岸平。凌風(fēng)添怒勢,映日作虛明。若是吳胥魄,如何渡越兵!跺X(qián)塘江湖》釋文珦

   13、濤來(lái)勢轉雄,獵獵駕長(cháng)風(fēng)。雷震云霓里,山飛霜雪中!墩镣び^(guān)潮》宋昱

   14、八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆!独颂陨场穭⒂礤a

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句5

   《憶錢(qián)塘江

   宋·李覯

   昔年乘醉舉歸帆,隱隱前山日半銜。

   好是滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫。

   《錢(qián)塘江潮 》

   宋·釋文珦

   初聞萬(wàn)馬聲,漸覺(jué)似長(cháng)城。

   遠自三山起,高連兩岸平。

   凌風(fēng)添怒勢,映日作虛明。

   若是吳胥魄,如何渡越兵。

   《錢(qián)塘江上 》

   宋·楊蟠

   一氣連江色,寥寥萬(wàn)古清。

   客心兼浪涌,時(shí)事與潮生。

   路轉青山出,沙空白鳥(niǎo)行。

   幾年滄海夢(mèng),吟罷獨含情。

   《錢(qián)塘江

   宋·朱繼芳

   極浦無(wú)高樹(shù),蒼茫只遠空。

   潮來(lái)江水黑,日出海門(mén)紅。

   兩岸東西浙,千帆來(lái)去風(fēng)。

   中原山色外,殘夢(mèng)逐歸鴻。

   《橫江詞

   唐·李白

   海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。

   浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)。

   《觀(guān)浙江濤

   徐凝

   浙江悠悠海西綠,驚濤日夜兩翻覆。

   錢(qián)塘郭里看潮人,直至白頭看不足。

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句6

   1、海面雷霆聚,江心瀑布橫!吨傺汀逗瓦\使舍人觀(guān)潮二首》

   2、一千里色中秋月,十萬(wàn)軍聲半夜潮!罾稇涘X(qián)塘》

   3、漫漫平沙走白虹,瑤臺失手玉杯空。晴天搖動(dòng)清江底,晚日浮沉急浪中!鯉煹馈妒呷沼^(guān)潮》

   4、千里波濤滾滾來(lái),雪花飛向釣|魚(yú)臺。人山紛贊陣容闊,鐵馬從容殺敵回!珴蓶|《七絕·觀(guān)潮》

   5、天地黯慘忽異色,波濤萬(wàn)頃堆琉璃!鸥Α睹磊樾小

   6、怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯!鯉煹馈跺X(qián)塘江潮》

   7、八月十八潮,壯觀(guān)天下無(wú)!K軾《觀(guān)浙江濤》

   8、海涌銀為郭,江橫玉系腰!獥钊f(wàn)里《浙江觀(guān)潮》

   9、八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆!獎⒂礤a《浪淘沙》

   10、浙江悠悠海西綠,驚濤日夜兩翻覆。錢(qián)塘郭里看潮人,直至白頭看不足!炷队^(guān)浙江濤》

   11、海闊天空浪若雷,錢(qián)塘潮涌自天來(lái)!踉跁x《望江臺》

   12、海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)!畎住稒M江詞》

   13、早潮才落晚潮來(lái),一月周流六十回。不獨光陰朝復暮,杭州老去被潮催!拙右住冻薄

   14、八月十八潮,壯觀(guān)天下無(wú)。鯤鵬水擊三千里,組練長(cháng)驅十萬(wàn)夫。紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。人生會(huì )合古難必,此情此景那兩得。愿君聞此添蠟燭,門(mén)外白袍如立鵠!K軾《觀(guān)浙江濤》

   15、百里聞雷震,鳴弦暫輟彈。府中連騎出,江上待潮觀(guān)。照日秋空迥,浮天渤解寬。驚濤來(lái)似雪,一座凜生寒!虾迫弧杜c顏錢(qián)塘登樟亭望潮作》

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句7

   【雜曲歌辭·浪淘沙】

   劉禹錫

   八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。

   須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆。

   【錢(qián)塘江潮】

   羅隱

   怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。

   漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。

   任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。

   至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯。

   【秋過(guò)錢(qián)塘江】

   貫休

   巨浸東隅極,山吞大野平。

   因知吳相恨,不盡海濤聲。

   黑氣騰蛟窟,秋云入戰城。

   游人千萬(wàn)里,過(guò)此白髭生。

   錢(qián)塘江待潮 全宋詩(shī)-胡仲弓

   潮至千艘動(dòng),濤喧萬(wàn)鼓鳴。

   江翻晴雪卷,海漲石塘平。

   帆影林端見(jiàn),波光屋上明。

   青山自吳越,相峙兩含情。

   錢(qián)塘觀(guān)潮

   全宋詩(shī)-劉黻

   此是東南形勝地,子胥祠下步周遭。

   不知幾點(diǎn)英雄淚,翻作千年憤怒濤。

   雷鼓遠驚江怪蟄,雪車(chē)橫駕海門(mén)高。

   吳兒視命輕猶葉,爭舞潮頭意氣豪。

   憶錢(qián)塘江

   全宋詩(shī)-李覯

   昔年乘醉舉歸帆,隱隱前山日半銜。

   好是滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫。

   錢(qián)塘江潮 全宋詩(shī)-釋文珦

   初聞萬(wàn)馬聲,漸覺(jué)似長(cháng)城。

   遠自三山起,高連兩岸平。

   凌風(fēng)添怒勢,映日作虛明。

   若是吳胥魄,如何渡越兵。

   錢(qián)塘江上

   全宋詩(shī)-楊蟠

   一氣連江色,寥寥萬(wàn)古清。

   客心兼浪涌,時(shí)事與潮生。

   路轉青山出,沙空白鳥(niǎo)行。

   幾年滄海夢(mèng),吟罷獨含情。

   錢(qián)塘江 全宋詩(shī)-朱繼芳

   極浦無(wú)高樹(shù),蒼茫只遠空。

   潮來(lái)江水黑,日出海門(mén)紅。

   兩岸東西浙,千帆來(lái)去風(fēng)。

   中原山色外,殘夢(mèng)逐歸鴻。

   酒泉子(十之十)

   【潘閬】

   長(cháng)憶觀(guān)潮,滿(mǎn)郭人爭江上望。來(lái)疑滄海盡成空。萬(wàn)面鼓聲中。

   弄濤兒向濤頭立。手把紅旗旗不濕。別來(lái)幾向夢(mèng)中看。夢(mèng)覺(jué)尚心寒。

   望海潮(八月十五日錢(qián)塘觀(guān)潮)【趙鼎】

   雙峰遙促,回波奔注,茫茫濺雨飛沙。霜涼劍戈,風(fēng)生陣馬,如聞萬(wàn)鼓齊撾。兒戲笑夫差。謾水犀強弩,一戰魚(yú)蝦。依舊群龍,怒卷銀漢下天涯。

   雷驅電熾雄夸。似云垂鵬背,雪噴鯨牙。須臾變滅,天容水色,瓊田萬(wàn)頃無(wú)瑕。俗眼但驚嗟。試望中仿佛,三島煙霞。舊隱依然,幾時(shí)歸去泛靈槎。

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句8

   1、錢(qián)塘江畔是誰(shuí)家,江上女兒全勝花!醪g《浣紗女》

   2、正錢(qián)塘江上,潮頭如雪!獓烙稹稘M(mǎn)江紅·送廖叔仁赴闕》

   3、燕子銜將春色去,紗窗幾陣黃梅雨!抉R槱《黃金縷·妾本錢(qián)塘江上住》

   4、浙江之潮,天下之偉觀(guān)也!苊堋队^(guān)潮》

   5、海色雨中開(kāi),濤飛江上臺。聲驅千騎疾,氣卷萬(wàn)山來(lái)!╅c章《錢(qián)塘觀(guān)潮》

   6、兀良,望錢(qián)塘江萬(wàn)頃玻璃!P(guān)漢卿《一枝花·杭州景》

   7、好是滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫!钣M《憶錢(qián)塘江》

   8、風(fēng)波平步?醇t旆驚飛,跳魚(yú)直上,蹙踏浪花舞!翖壖病睹~(yú)兒·觀(guān)潮上葉丞相》

   9、任吳岫眉尖恨,厭錢(qián)塘江上詞,是個(gè)妒色的西施——盧摯《雙調·湘妃怨》

   10、燕子又將春色去。紗窗一陣黃昏雨!抉R槱《黃金縷·家在錢(qián)塘江上住》

   11、錢(qián)塘江上中秋后,風(fēng)急潮聲萬(wàn)馬奔!屇涎拧兑(jiàn)見(jiàn)之時(shí)見(jiàn)非是見(jiàn)》

   12、漫漫平沙走白虹,瑤臺失手玉杯空!悗煹馈妒呷沼^(guān)潮》

   13、按節波神逆水來(lái),魚(yú)龍掀舞斗崔嵬!苑颉队^(guān)潮》

   14、斜插犀梳云半吐,檀板輕敲,唱徹黃金縷!抉R槱《黃金縷·妾本錢(qián)塘江上住》

   15、碧山影里小紅旗。儂是江南踏浪兒!K軾《瑞鷓鴣·觀(guān)潮》

   16、尚傳江有怒,翻恨海無(wú)波!嵣品颉跺X(qián)塘映江樓宴坐觀(guān)潮》

   17、吳兒視命輕猶葉,爭舞潮頭意氣豪!獎㈨辍跺X(qián)塘觀(guān)潮》

   18、柁樓今夕夢(mèng),脈脈春寒送。直過(guò)畫(huà)眉橋,錢(qián)塘江上潮!{蘭容若《菩薩蠻·寄梁汾苕中》

   19、廬山煙雨浙江潮,未到千般恨不消!K軾《觀(guān)潮》

   20、勢雄驅?shí)u嶼,聲怒戰貔貅!吨傺汀逗瓦\使舍人觀(guān)潮·何處潮偏盛》

   21、不知幾點(diǎn)英雄淚,翻作千年憤怒濤!獎㈨辍跺X(qián)塘觀(guān)潮》

   22、問(wèn)錢(qián)塘江上,西興浦口,幾度斜暉!K軾《八聲甘州·寄參寥子》

   23、緩如積雪飛霜路,急似砅崖轉石雷!K頌《觀(guān)潮三首·橫江白浪涌崔嵬》

   24、江翻海涌勢難平,鰲擲鵬鶱自不停!n元吉《浙江觀(guān)潮》

   25、昔年乘醉舉歸帆,隱隱山前日半銜!钣M《憶錢(qián)塘江》

   26、有情風(fēng)萬(wàn)里卷潮來(lái),無(wú)情送潮歸。問(wèn)錢(qián)塘江上,西興浦口,幾度斜暉?——蘇軾《八聲甘州·有情風(fēng)萬(wàn)里卷潮來(lái)》

   27、西鹽場(chǎng)便似一帶瓊瑤,吳山色千疊翡翠。兀良,望錢(qián)塘江萬(wàn)頃玻璃!P(guān)漢卿《一枝花·杭州景》

   28、望飛來(lái)、半空鷗鷺。須臾動(dòng)地鼙鼓!翖壖病睹~(yú)兒·觀(guān)潮上葉丞相》

   29、雷鼓遠驚江怪蟄,雪車(chē)橫駕海門(mén)高!獎㈨辍跺X(qián)塘觀(guān)潮》

   30、莫學(xué)時(shí)流輕久困。頻寄問(wèn)。錢(qián)塘江上須忠信!K軾《漁家傲·送臺守江郎中》

   31、八月十八錢(qián)塘時(shí),潮頭攪海雷怒飛!寣殨摇队^(guān)潮行》

   32、檀板清歌,唱徹黃金縷!抉R槱《黃金縷·家在錢(qián)塘江上住》

   33、橫江白浪涌崔嵬,應是波神羽衛來(lái)!K頌《觀(guān)潮三首·橫江白浪涌崔嵬》

   34、晴天搖動(dòng)清江底,晚日浮沉急浪中!悗煹馈妒呷沼^(guān)潮》

   35、鹽亭網(wǎng)戶(hù)十萬(wàn)許,潮頭三丈一掃空!交亍肚镲L(fēng)歌》

   36、錢(qián)塘江山潮聲歇,江邊楊柳誰(shuí)攀折?——方以智《憶秦娥·花似雪》

   37、端為君王洗兵馬,參旗井鉞萬(wàn)雷霆!n元吉《浙江觀(guān)潮》

   38、海浦吞來(lái)盡,江城打欲浮!吨傺汀逗瓦\使舍人觀(guān)潮·何處潮偏盛》

   39、憑誰(shuí)問(wèn),萬(wàn)里長(cháng)鯨吞吐。人間兒戲千弩!翖壖病睹~(yú)兒·觀(guān)潮上葉丞相》

   40、任錢(qián)塘江上,潮生潮落,姑蘇臺畔,花謝花開(kāi)!獎⑦^(guò)《沁園春·盧蒲江席上時(shí)有新第宗室》

   41、海面雷霆聚,江心瀑布橫!吨傺汀逗瓦\使舍人觀(guān)潮·把酒問(wèn)東溟》

   42、錢(qián)塘江上嵯峨,濃淡皆宜,態(tài)度偏多!侮拧峨p調·折桂令·題情盼春來(lái)》

   43、花落花開(kāi),不管年華度!抉R槱《黃金縷·家在錢(qián)塘江上住》

   44、望斷行云無(wú)覓處,夢(mèng)回明月生南浦!抉R槱《黃金縷·妾本錢(qián)塘江上住》

   45、錢(qián)塘江上潮信來(lái),今日方知我是我!端疂G傳·第一百一十九回》

   46、有情風(fēng)、萬(wàn)里卷潮來(lái),無(wú)情送潮歸!K軾《八聲甘州·寄參寥子》

   47、只言滄海無(wú)回浪,豈信長(cháng)江有逆流!钐帣唷队^(guān)潮二首·雪屋銀山滿(mǎn)上頭》

   48、怒濤奮擊三千里,壯觀(guān)元同十八潮!坦S《浙江觀(guān)潮》

   49、長(cháng)憶觀(guān)潮,滿(mǎn)郭人爭江上望。來(lái)疑滄海盡成空。萬(wàn)面鼓聲中!碎仭稙⑷印らL(cháng)憶觀(guān)潮》

   50、借錢(qián)塘潮汐,為君洗盡,岳將軍淚!——陳德武《水龍吟·西湖懷古》

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句9

   1、海闊天空浪若雷,錢(qián)塘潮涌自久來(lái)!踉跁x《望江臺》

   2、重到錢(qián)塘異昔時(shí),潮頭東擊遠洲移。人間莫往三千歲,滄海桑田幾許悲!獜堃詫帯墩憬ど碀q十里》

   3、好似滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫!钣M《憶錢(qián)塘江》

   4、岳王亦遁荒丘冢,瀚海浮舟陌路哀。山勢窮追煙霏盡,悲風(fēng)怒卷大潮來(lái)。

   5、海闊天空浪若雷,錢(qián)塘潮涌自天來(lái)。──王在晉《望江臺》

   6、浙江悠悠海西綠,驚濤日夜兩翻覆。錢(qián)塘郭里看潮人,直至白頭看不足。──徐凝《觀(guān)浙江濤》

   7、浪涌蓬萊,高飛撼宋家宮闕。誰(shuí)蕩激,靈胥一怒,惹冠沖發(fā)。點(diǎn)點(diǎn)征帆都卸了,海門(mén)急鼓聲初發(fā)。似萬(wàn)群風(fēng)馬驟銀鞍,爭超越!濉げ苋堋稘M(mǎn)江紅·錢(qián)塘觀(guān)潮》

   8、濤來(lái)勢轉雄,獵獵駕長(cháng)風(fēng)。雷震云霓里,山飛霜雪中!侮拧墩镣び^(guān)潮》

   9、顧兔盈虛端不爽,神龍變化竟何如。須臾落日明江練,東逝滔滔泄尾閭!ゅX(qián)惟善《八月望日登江樓觀(guān)潮》

   10、八月十八潮,壯觀(guān)天下無(wú)。鯤鵬水擊三千里,組練長(cháng)驅十萬(wàn)夫。紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。人生會(huì )合古難必,此情此景那兩得。愿君聞此添蠟燭,門(mén)外白袍如立鵠!K軾《觀(guān)浙江濤》

   11、一江錢(qián)塘兩湖酒,三分西子四分妖。五杯醉臥蘭舟上,醒來(lái)身后六百橋。

   12、一氣連江色,寥寥萬(wàn)古清?托募胬擞,時(shí)事與潮生。路轉青山出,沙空白鳥(niǎo)行。幾年滄海夢(mèng),吟罷獨含情!獥铙础跺X(qián)塘江上》

   13、八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆!獎⒂礤a《浪淘沙》

   14、千里波濤滾滾來(lái),雪花飛向魚(yú)臺。人山紛贊陣容闊,鐵馬從容殺敵回!珴蓶|《七絕·觀(guān)潮》

   15、濤來(lái)勢轉雄,獵獵駕長(cháng)風(fēng)。雷震云霓里,山飛霜雪中!啤に侮拧墩镣び^(guān)潮》

   16、一千里色中秋月,十萬(wàn)軍聲半夜潮!罾取稇涘X(qián)塘》

   17、天邊忽地起輕雷,日耀銀戈戰陣開(kāi)。二十萬(wàn)人爭一瞬,群龍騰躍怒潮來(lái)!w樸初《錢(qián)塘江觀(guān)潮》

   18、滔天濁浪排空來(lái),翻江倒海山為摧。

   19、漫漫平沙走白虹,瑤臺失手玉杯空。晴天搖動(dòng)清江底,晚日浮沉急浪中!彼巍ね鯉煛妒呷沼^(guān)潮》

   20、昔年乘醉舉歸帆,隱隱前山日半銜。好是滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫!钣M《憶錢(qián)塘江》

   21、海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)。──李白《橫江詞》

   22、長(cháng)憶觀(guān)潮,滿(mǎn)郭人爭江上望。來(lái)疑滄海盡成空,萬(wàn)面鼓聲中!巍づ碎仭毒迫印らL(cháng)憶觀(guān)潮》

   23、初聞萬(wàn)馬聲,漸覺(jué)似長(cháng)城。遠自三山起,高連兩岸平。凌風(fēng)添怒勢,映日作虛明。若是吳胥魄,如何渡越兵!屛墨摗跺X(qián)塘江潮》

   24、天寶謫仙騎鶴去,詩(shī)風(fēng)大袖月宮寒。錢(qián)塘每度潮汐猛,疑是狂生縱酒瀾。

   25、怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯!_隱《錢(qián)塘江潮》

   26、百里聞雷震,鳴弦暫輟彈。府中連騎出,江上待潮觀(guān)。照日秋空迥,浮天渤解寬。驚濤來(lái)似雪,一座凌生寒。──孟浩然《與顏錢(qián)塘登樟亭望潮作》

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句10

   《十八日觀(guān)潮》宋陳師道

   一年壯觀(guān)盡今朝,水伯何知故晚潮。

   海浪肯隨山俯仰,風(fēng)帆常共客飄飄。

   《錢(qián)塘江潮》唐羅隱

   怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。

   漫道往來(lái)存大信,也知反復向平流。

   狂拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵似有頭。

   至竟朝昏誰(shuí)主掌?好騎赪鯉向陽(yáng)候。

   《滿(mǎn)江紅·錢(qián)塘觀(guān)潮》清曹溶

   浪涌蓬萊,高飛撼、宋家宮闕。

   誰(shuí)蕩激,靈胥一怒,惹冠沖發(fā)。

   點(diǎn)點(diǎn)征帆都卸了,海門(mén)急鼓聲初發(fā)。

   似萬(wàn)群風(fēng)馬驟銀鞍,爭超越。

   江妃笑,堆成雪;

   鮫人舞,圓如月。

   正危樓湍轉,晚來(lái)愁絕。

   城上吳山遮不住,亂濤穿到嚴灘歇。

   是英雄末死報仇心,秋時(shí)節。

   《錢(qián)塘觀(guān)潮》清湯金釗

   一聲初轉海門(mén)雷,萬(wàn)疊真如雪作堆。

   盛氣已吞文種墓,余波猶上子陵臺。

   底教金寇全師去,合借錢(qián)王射手來(lái)。

   欲寫(xiě)壯觀(guān)愁筆弱,銀山飽看只空回。

   《八月望日登江樓觀(guān)潮》元錢(qián)惟善

   白馬濤頭駕素車(chē),至今猶是詫靈胥。

   千年元氣淋漓后,八月長(cháng)風(fēng)震蕩初。

   顧兔盈虛端不爽,神龍變化竟何如。

   須臾落日明江練,東逝滔滔泄尾閭。

   《觀(guān)潮》宋齊唐

   何意滔天苦作威?狂驅海若走馮夷。

   因看平地波翻起,知是滄浪鼎沸時(shí)。

   初似長(cháng)平萬(wàn)瓦震,忽如員嶠六螯移。

   直應待得澄如練,會(huì )有安流往濟時(shí)。

   《錢(qián)塘觀(guān)潮》元仇遠

   一痕初見(jiàn)海門(mén)生,頃刻長(cháng)驅作怒聲。

   萬(wàn)馬突圍天鼓碎,六鰲翻背雪山傾。

   遠朝魏闕心猶在,直上嚴灘勢始平。

   寄語(yǔ)吳兒休踏浪,天吳罔象正縱橫。

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句11

   1、百里聞雷震,鳴弦暫輟彈。府中連騎出,江上待潮觀(guān)。照日秋空迥,浮天渤解寬。驚濤來(lái)似雪,一座凌生寒。──孟浩然《與顏錢(qián)塘登樟亭望潮作》

   2、天邊忽地起輕雷,日耀銀戈戰陣開(kāi)。二十萬(wàn)人爭一瞬,群龍騰躍怒潮來(lái)!w樸初《錢(qián)塘江觀(guān)潮》

   3、八月十八潮,壯觀(guān)天下無(wú)。鯤鵬水擊三千里,組練長(cháng)驅十萬(wàn)夫。紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。人生會(huì )合古難必,此情此景那兩得。愿君聞此添蠟燭,門(mén)外白袍如立鵠。──蘇軾《觀(guān)浙江濤》

   4、昔年乘醉舉歸帆,隱隱前山日半銜。好是滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫!钣M《憶錢(qián)塘江》

   5、海闊天空浪若雷,錢(qián)塘潮涌自天來(lái)。──王在晉《望江臺》空間心情短語(yǔ)

   6、浙江悠悠海西綠,驚濤日夜兩翻覆。錢(qián)塘郭里看潮人,直至白頭看不足。──徐凝《觀(guān)浙江濤》

   7、海神東過(guò)惡風(fēng)回,浪打天門(mén)石壁開(kāi)。浙江八月何如此,濤如連山噴雪來(lái)。──李白《橫江詞》

   8、浪涌蓬萊,高飛撼宋家宮闕。誰(shuí)蕩激,靈胥一怒,惹冠沖發(fā)。點(diǎn)點(diǎn)征帆都卸了,海門(mén)急鼓聲初發(fā)。似萬(wàn)群風(fēng)馬驟銀鞍,爭超越!苋堋稘M(mǎn)江紅·錢(qián)塘觀(guān)潮》慰問(wèn)短信

   9、一千里色中秋月,十萬(wàn)軍聲半夜潮!罾取稇涘X(qián)塘》

   10、顧兔盈虛端不爽,神龍變化竟何如。須臾落日明江練,東逝滔滔泄尾閭!X(qián)惟善《八月望日登江樓觀(guān)潮》

   11、千里波濤滾滾來(lái),雪花飛向***。人山紛贊陣容闊,鐵馬從容殺敵回!珴蓶|《七絕·觀(guān)潮》

   12、一氣連江色,寥寥萬(wàn)古清?托募胬擞,時(shí)事與潮生。路轉青山出,沙空白鳥(niǎo)行。幾年滄海夢(mèng),吟罷獨含情!獥铙础跺X(qián)塘江上》

   13、初聞萬(wàn)馬聲,漸覺(jué)似長(cháng)城。遠自三山起,高連兩岸平。凌風(fēng)添怒勢,映日作虛明。若是吳胥魄,如何渡越兵!屛墨摗跺X(qián)塘江潮》

   14、怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯!_隱《錢(qián)塘江潮》

   15、八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆。──劉禹錫《浪淘沙》

   16、漫漫平沙走白虹,瑤臺失手玉杯空。晴天搖動(dòng)清江底,晚日浮沉急浪中!鯉煹馈妒呷沼^(guān)潮》

   17、重到錢(qián)塘異昔時(shí),潮頭東擊遠洲移。人間莫往三千歲,滄海桑田幾許悲!獜堃詫帯墩憬ど碀q十里》

   18、濤來(lái)勢轉雄,獵獵駕長(cháng)風(fēng)。雷震云霓里,山飛霜雪中!侮拧墩镣び^(guān)潮》

   19、千里波濤滾滾來(lái),雪花飛向***。人山紛贊陣容闊,鐵馬從容殺敵回!镀呓^·觀(guān)潮》

   更多關(guān)于錢(qián)塘江大潮的好詩(shī)好句

   【雜曲歌辭·浪淘沙】劉禹錫

   八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。

   須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆。

   【浪淘沙】

   八月濤聲吼地來(lái),

   頭高數丈觸山回。

   須臾卻入海門(mén)去,

   卷起沙堆似雪堆。

   【十七日觀(guān)潮】(宋)陳師道

   漫漫平沙走白虹,

   瑤臺失手玉杯空。

   晴天搖動(dòng)清江底,

   晚日浮沉急浪中。

   【憶錢(qián)塘江】宋詩(shī)-李覯

   昔年乘醉舉歸帆,隱隱前山日半銜。

   好是滿(mǎn)江涵返照,水仙齊著(zhù)淡紅衫。

   【錢(qián)塘江潮】羅隱

   怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。

   漫道往來(lái)存大信,也知反覆向平流。

   任拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵只有頭。

   至竟朝昏誰(shuí)主掌,好騎赪鯉問(wèn)陽(yáng)侯。

   【秋過(guò)錢(qián)塘江】貫休

   巨浸東隅極,山吞大野平。

   因知吳相恨,不盡海濤聲。

   黑氣騰蛟窟,秋云入戰城。

   游人千萬(wàn)里,過(guò)此白髭生。

   【塘江待潮】宋詩(shī)-胡仲弓

   潮至千艘動(dòng),濤喧萬(wàn)鼓鳴。

   江翻晴雪卷,海漲石塘平。

   帆影林端見(jiàn),波光屋上明。

   青山自吳越,相峙兩含情。

   錢(qián)塘觀(guān)潮全宋詩(shī)-劉黻

   此是東南形勝地,子胥祠下步周遭。

   不知幾點(diǎn)英雄淚,翻作千年憤怒濤。

   雷鼓遠驚江怪蟄,雪車(chē)橫駕海門(mén)高。

   吳兒視命輕猶葉,爭舞潮頭意氣豪。

   【錢(qián)塘江潮】宋詩(shī)-釋文珦

   初聞萬(wàn)馬聲,漸覺(jué)似長(cháng)城。

   遠自三山起,高連兩岸平。

   凌風(fēng)添怒勢,映日作虛明。

   若是吳胥魄,如何渡越兵。

   【錢(qián)塘江上】宋詩(shī)-楊蟠

   一氣連江色,寥寥萬(wàn)古清。

   客心兼浪涌,時(shí)事與潮生。

   路轉青山出,沙空白鳥(niǎo)行。

   幾年滄海夢(mèng),吟罷獨含情。

   【錢(qián)塘江】宋詩(shī)-朱繼芳

   極浦無(wú)高樹(shù),蒼茫只遠空。

   潮來(lái)江水黑,日出海門(mén)紅。

   兩岸東西浙,千帆來(lái)去風(fēng)。

   中原山色外,殘夢(mèng)逐歸鴻。

   【酒泉子(十之十)】潘閬

   長(cháng)憶觀(guān)潮,滿(mǎn)郭人爭江上望。來(lái)疑滄海盡成空。萬(wàn)面鼓聲中。

   弄濤兒向濤頭立。手把紅旗旗不濕。別來(lái)幾向夢(mèng)中看。夢(mèng)覺(jué)尚心寒。

   【望海潮(八月十五日錢(qián)塘觀(guān)潮)】趙鼎

   雙峰遙促,回波奔注,茫茫濺雨飛沙。霜涼劍戈,風(fēng)生陣馬,如聞萬(wàn)鼓齊撾。兒戲笑夫差。謾水犀強弩,一戰魚(yú)蝦。依舊群龍,怒卷銀漢下天涯。

   雷驅電熾雄夸。似云垂鵬背,雪噴鯨牙。須臾變滅,天容水色,瓊田萬(wàn)頃無(wú)瑕。俗眼但驚嗟。試望中仿佛,三島煙霞。舊隱依然,幾時(shí)歸去泛靈槎。

   【明張田一首】

   潮去潮來(lái)春復秋,錢(qián)塘江水通湖頭。

   愿郎也似江潮水,暮去朝來(lái)不斷流。

   【登子胥廟因觀(guān)錢(qián)塘江潮】明方行

   吳越中分兩岸開(kāi),怒濤千古響奔雷。

   子胥不作忠臣死,勾踐終非霸主材。

   歲月消磨人自老,江山壯麗我重來(lái)。

   鴟夷鐵箭俱安在,目斷洪波萬(wàn)里回。

   【月望后至海寧州登海塘觀(guān)潮】清阮元

   錢(qián)塘江潮秋最巨,未抵鹽官十之五。我來(lái)鹽官塘上立,月初生霸日蹉午。江水忽凝不敢東,?诙邚埛次魍。潮不推行直上飛,水不平流自僵豎。海若憑陵日再怒,地中回振千雷鼓。馬銜高坐蛟鼉舞,拔箭倒發(fā)錢(qián)王弩。須臾直撼塘根去,搖動(dòng)千人萬(wàn)人股。如卷黑云旋風(fēng)雨,如騁陣馬斗貔虎。如陰陽(yáng)炭海底煮,如決瓠子不能御。三千水擊徙滄溟,十二城墮倒天柱。氣欲平吞于越天,勢將一洗余杭土。吁嗟乎,地缺難得媧皇補,大功未畢悲神禹。此是東南不足處,豈為區區文與伍。滄海桑田隔一堤,魚(yú)龍黧首相鄰處。我皇功德及環(huán)瀛,親筑長(cháng)防俾安堵。全用金錢(qián)疊作塘,不使蒼生沐咸鹵。邇來(lái)龕赭漲橫沙,卻指尖山作門(mén)戶(hù)。雁齒長(cháng)樁十萬(wàn)行,魚(yú)鱗巨石三層礎。王充論前有古跡,枚乘發(fā)后無(wú)奇語(yǔ)。吁嗟乎,此塘此潮共千古,詞人心樂(lè )帝心苦。

   【晚渡錢(qián)塘江】清王蔭槐

   羅剎江聲殷似雷,扁舟搖兀怒濤堆。身從大地孤鷗泛,潮挾群山萬(wàn)馬來(lái)。南渡衣冠秋草寂,西陵鼓角夕陽(yáng)哀。古懷牢落真無(wú)懶,呼取余杭酒一杯。

   【錢(qián)塘觀(guān)潮】清林以寧

   氣以三秋肅,江因九折名。海門(mén)環(huán)鳳闕,半曜拱神京。舟楫三都會(huì ),魚(yú)鹽百貨盈。涼飆隨舵發(fā),新月傍船行。共指潮生候,爭看霧氣橫。篙師屏息待,漁子放舟迎。海外千山合,江邊萬(wàn)谷鳴。蜃樓驚變幻,鮫室忽晶瑩。魚(yú)沫翻珠佩,腥涎噴水精。玉山高作壘,雪浪儼如城。似有馮夷鼓,長(cháng)驅掉尾鯨。前茅從赤鯉,后隊亦青旌。自可吞溟渤,何煩洗甲兵。蛟宮圖廣袤,蟻垤敢爭衡。久欲尋天漢,頻思訪(fǎng)玉清。乘槎常不達,浮海竟無(wú)成。近睹三江險,方知六宇平。奇觀(guān)書(shū)短韻,尺幅海濤生。

   【錢(qián)塘觀(guān)潮】清湯金釗

   一聲初轉海門(mén)雷,萬(wàn)疊真如雪作堆。盛氣已吞文種墓,余波猶上子陵臺。底教金寇全師去,合借錢(qián)王射手來(lái)。欲寫(xiě)壯觀(guān)愁筆弱,銀山飽看只空回。

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句12

   浪淘沙

   〔唐〕劉禹錫

   八月濤聲吼地來(lái),頭高數丈觸山回。

   須臾卻入海門(mén)去,卷起沙堆似雪堆。

   憶江南·江南憶

   〔唐〕白居易

   江南憶,最憶是杭州。

   山寺月中尋桂子,郡亭枕上看潮頭。

   何日更重游?

   樟亭觀(guān)潮

   〔唐〕宋昱

   濤來(lái)勢轉雄,獵獵駕長(cháng)風(fēng)。雷震云霓里,山飛霜雪中。

   激流高失岸,吹嘮上侵空。翕辟乾刊異,盈虛日月同。

   艅艎從陸起,洲浦隔阡通。跳沫噴巖翠,翻波帶景紅。

   怒湍初抵北,卻浪復歸東。寂聽(tīng)堪增勇,晴看自發(fā)蒙。

   伍生傳或謬,枚叟說(shuō)難工。來(lái)信應無(wú)己,申威亦匪窮。

   沖騰如決勝,回合似相攻。委質(zhì)任平視,誰(shuí)能測始終。

   候潮門(mén)晀望

   〔清〕屈大均

   澥門(mén)東倚浙江開(kāi),千里寒潮天上來(lái)。

   春樹(shù)遙連嚴子瀨,白云長(cháng)在越王臺。

   翠華南幸扶桑遠,羌笛橫吹折柳哀。

   何處青山堪托跡?欲隨徐市入蓬萊。

   浙江亭沙漲十里

   〔元〕張以寧

   重到錢(qián)塘異昔時(shí),潮頭東擊遠洲移。

   人間莫往三千歲,滄海桑田幾許悲。

   八月望日登江樓觀(guān)潮

   〔元〕錢(qián)惟善

   白馬濤頭駕素車(chē),至今猶是詫靈胥。

   千年元氣淋漓后,八月長(cháng)風(fēng)震蕩初。

   顧兔盈虛端不爽,神龍變化竟何如。

   須臾落日明江練,東逝滔滔泄尾閭。

   錢(qián)塘觀(guān)潮

   〔元〕仇遠

   一痕初見(jiàn)海門(mén)生,頃刻長(cháng)驅作怒聲。

   萬(wàn)馬突圍天鼓碎,六鰲翻背雪山傾。

   遠朝魏闕心猶在,直上嚴灘勢始平。

   寄語(yǔ)吳兒休踏浪,天吳罔象正縱橫。

   觀(guān)潮

   送劉監至江上作

   〔宋〕陸游

   江平無(wú)風(fēng)面如鏡,日午樓船帆影正。

   忽看千尺涌濤頭,頗動(dòng)老子乘桴興。

   濤頭洶洶雪山傾,江流卻作鏡面平。

   向來(lái)壯觀(guān)雖一快,不如帆影青山行。

   嗟余往來(lái)不知數,慣見(jiàn)買(mǎi)符官發(fā)渡。

   云根小筑幸可歸,勿為浮名老行路。

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句13

   《杭州觀(guān)潮》 唐 姚合

   樓有樟亭號,濤來(lái)自古今。勢連滄海闊,色比白云深。

   怒雪驅寒氣,狂雷散大音。浪高風(fēng)更起,波急石難沉。

   鳥(niǎo)懼多遙村,龍驚不敢吟。坳如開(kāi),危似走瓊岑。

   但褫千人魄,那知伍相心。岸摧連古道,洲漲踣叢林。

   跳沫山皆濕,當江日半陰。天然與禹鑿,此理遣誰(shuí)尋?

   《十八日觀(guān)潮》 宋 陳師道

   一年壯觀(guān)盡今朝,水伯何知故晚潮。

   海浪肯隨山俯仰,風(fēng)帆常共客飄飄。

   《錢(qián)塘江潮》 唐 羅隱

   怒聲洶洶勢悠悠,羅剎江邊地欲浮。

   漫道往來(lái)存大信,也知反復向平流。

   狂拋巨浸疑無(wú)底,猛過(guò)西陵似有頭。

   至竟朝昏誰(shuí)主掌?好騎赪鯉向陽(yáng)候。

   酒泉子(十之十) 【潘閬】

   長(cháng)憶觀(guān)潮,滿(mǎn)郭人爭江上望。來(lái)疑滄海盡成空。萬(wàn)面鼓聲中。

   弄濤兒向濤頭立。手把紅旗旗不濕。別來(lái)幾向夢(mèng)中看。夢(mèng)覺(jué)尚心寒。

   《滿(mǎn)江紅·錢(qián)塘觀(guān)潮》 清 曹溶

   浪涌蓬萊,高飛撼、宋家宮闕。

   誰(shuí)蕩激,靈胥一怒,惹冠沖發(fā)。

   點(diǎn)點(diǎn)征帆都卸了,海門(mén)急鼓聲初發(fā)。

   似萬(wàn)群風(fēng)馬驟銀鞍,爭超越。

   江妃笑,堆成雪;

   鮫人舞,圓如月。

   正危樓湍轉,晚來(lái)愁絕。

   城上吳山遮不住,亂濤穿到嚴灘歇。

  【描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句】相關(guān)文章:

  描寫(xiě)錢(qián)塘江的詩(shī)句08-22

  錢(qián)塘江大潮詩(shī)句09-01

  描寫(xiě)臘梅的詩(shī)句10-25

  描寫(xiě)竹子的詩(shī)句04-20

  描寫(xiě)瀑布詩(shī)句05-04

  描寫(xiě)冬天的詩(shī)句07-01

  描寫(xiě)雨的詩(shī)句06-30

  描寫(xiě)夏天的詩(shī)句06-26

  描寫(xiě)雪的詩(shī)句06-26

  毛片免费在线观看,午夜一区二区在线观看,毛片视频免费观看,午夜毛片网站
  <sup id="go26o"></sup>
 • <kbd id="go26o"></kbd>
 • <kbd id="go26o"></kbd>
 • <rt id="go26o"><input id="go26o"></input></rt><tbody id="go26o"></tbody>